5L LODA demiwater

Doordat bijna alle zouten en mineralen uit het water zijn verwijderd, kan u ons gedemineraliseerd water inzetten voor tal van doeleinden. Zo kan u demiwater gebruiken om kalkaanslag en corrosie te voorkomen in machines en apparaten, alsook in productieprocessen om de kwaliteit en veiligheid van eindproducten te garanderen.

Concrete voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Huishoudtoestellen
  • Laboratoria
  • Technische installaties
  • Reinigingstoepassingen
  • Productieprocessen
  • Batterijen (accuwater)

OPGELET: voor medische toepassingen mag enkel gedestilleerd water worden gebruikt, gedemineraliseerd water absoluut NIET.

Aangewezen doseringen en specifieke toepassingen terug te vinden op de verpakking.

Verpakking goed gesloten houden en bewaren in een afgesloten en geventileerde ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Huidcontact, oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.