Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden LODA nv

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten of andere geschriften waarbij LODA nv optreedt als verkoper en waarbij de andere contracterende partij geen consument is in de zin art. I.1., 2° Wetboek van Economisch Recht.
1.2. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten zelf indien deze niet in tegenspraak zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden.
1.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst dat afzonderlijk voor akkoord wordt ondertekend door LODA nv.


Artikel 2 – Levering en transport

2.1. De levering en in ontvangstneming vinden plaats in de magazijnen van LODA nv te Beerse.
2.2. De overdracht van het risico heeft plaats vanaf het ogenblik dat de goederen in de magazijnen van LODA nv ter beschikking van de koper zijn gesteld, zelfs wanneer het vervoer ten laste van LODA nv zou vallen.
2.3. De goederen worden geacht in goede staat te zijn geleverd, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud door de koper.
2.4. De koper is verplicht om zowel de inhoud als de verpakking van de goederen na te kijken om eventuele gebreken of schade te signaleren op het ogenblik van levering. De koper dient de goederen bij levering eveneens te controleren op hun conformiteit. Bij gebreke aan enig schriftelijk protest – aan LODA nv toegestuurd bij aangetekende brief – binnen de 48 uur na levering van de goederen, wordt de koper geacht ze definitief te hebben aanvaard.
2.5. De verzending of het transport van de goederen gebeurt steeds op verantwoordelijkheid en risico van de koper, en met een vervoermiddel naar keuze van LODA nv, dit niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud van LODA nv.


Artikel 3 – Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en/of eventuele andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

4.1. Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van LODA nv tot het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs van deze goederen.
4.2. Indien de koper de goederen niet heeft betaald binnen de voorziene betalingstermijn, dient de koper binnen de 24 uur na het verstrijken van deze betalingstermijn de goederen terug ter beschikking te stellen van LODA nv op haar maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Biezenstraat 21, dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.


Artikel 5 – Leveringstermijn

5.1. De door LODA nv vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieven titel en overschrijding
van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch aanleiding geven tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
5.2. LODA nv is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen die hun oorzaak vinden in overmacht, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot: staking, brand, ziekte of ongeval onder het personeel van LODA nv, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen van leveranciers van LODA nv of handelingen van derden. LODA nv zal in zulk geval van overmacht het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht-situatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat LODA nv in één van
beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.


Artikel 6 – Facturatie en betaling

6.1. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding is iedere factuur betaalbaar op de zetel van LODA nv uiterlijk
op vervaldatum vermeld op de factuur. Van dit recht wordt niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper.
6.2. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
6.3. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% van het bedrag in hoofdsom per begonnen maand vertraging, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag in hoofdsom met een minimum van 65,00 EUR, onverminderd het recht van LODA nv om een hogere schade te bewijzen.


Artikel 7 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

7.1. LODA nv heeft het recht haar verbintenissen op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de koper te ontbinden, onder meer in de volgende gevallen:
- ingeval van wanprestatie van de koper, zoals bijvoorbeeld het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de koper, …;
- ingeval van ontbinding of vereffening van de koper of indien de koper zijn beroepsactiviteiten staakt;
- ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of enig ander feit dat aantoont dat het krediet van de koper aan het wankelen is gegaan.


Artikel 8 – Diverse bepalingen

8.1. De overeenkomst tussen LODA nv en de koper wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van haar regels inzake internationaal privaatrecht.
8.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de overeenkomst.
8.3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort gelden. In zulk geval verbinden partijen zich ertoe in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel als mogelijk benadert. LODA NV verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar diensten (inclusief boekhouding, klanten
–en leveranciersbeheer) en voor commerciële doeleinden. De verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst, de bescherming van vitale belangen, toestemming die later kan ingetrokken worden of eventueel wettelijke verplichtingen. LODA NV zal de gegevens enkel aanwenden voor deze doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zij respecteert de rechten van de betrokkene, meer bepaald het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kan u het Gegevensbeschermingsbeleid consulteren door te surfen naar de webpagina: www.loda.be of contact opnemen met LODA NV op het e-mailadres info@loda.be.